Үйлчилгээний нөхцөл
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ НЬ ТАЛУУДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛНА.
0. Нэр, томьёоны тайлбар
Үг, хэллэг Тайлбар
Үйлчилгээ Үйлчилгээ ...
1. Ерөнхий зүйл
1.1. Үйлчилгээний нөхцөл нь iZar.mn веб сайтаас хэрэглэгчид санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.